Hrvatski Klub Belgijskih Ovčara

You are here:HKBO arrow Statut
Statut Hrvatskog kluba belgijskih ovčara
PDF Ispis E-mail

HRVATSKI KLUB BELGIJSKIH OVČARA
ZAGREB, ILICA 61


 

 


STATUT


HRVATSKOG KLUBA BELGIJSKIH OVČARA 

 
Zagreb, veljača 2005.


Na temelju članka 11 Zakona o udrugama (Narodne novine broj 88/01.), Skupština Kinološkog športskog kluba belgijskih ovčara «Zagreb», održana 25. veljače 2005. godine donijela jeSTATUT

HRVATSKOG KLUBA BELGIJSKIH OVČARA

I. OSNOVNE ODREDBEČlanak 1

Ovim Statutom reguliraju se osnovne odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge: Hrvatskog kluba belgijskih ovčara, o zastupanju; o ciljevima; te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovu sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku rada te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.


Članak 2

Naziv Kluba je: Hrvatski klub belgijskih ovčara.
Skraćeni naziv Kluba je: HKBO.
Sjedište Kluba je pri Hrvatskom kinološkom savezu, Zagreb, Ilica 61.
Klub djeluje na području Republike Hrvatske.


Članak 3

Hrvatski klub belgijskih ovčara je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Hrvatski klub belgijskih ovčara je neprofitna pravna osoba.
Hrvatski klub belgijskih ovčara je udruga za uzgoj i sportska natjecanja belgijskih ovčara.
Članak 4

Klub ima znak.
Znak Kluba je okrugao s elementima pletera i povjesnog hrvatskog grba. U sredini se nalaze ucrtane četiri glave belgijskih ovčara, od kojih svaka predstavlja jednu pasminu belgijskih ovčara. Uz vanjski rub ispisan je puni naziv Kluba: Hrvatski klub belgijskih ovčara i skraćeni naziv HKBO.


Članak 5

Klub ima pečat.
Pečat Kluba  je okrugao s elementima pletera i povjesnog hrvatskog grba, promjera 3 cm. U sredini pečata ucrtane su četiri glave belgijskih ovčara, od kojih svaka predstavlja jednu pasminu belgijskih ovčara iznad kojih je upisano mjesto sjedišta Kluba: Zagreb. Uz vanjski rub ispisan je puni naziv Kluba: Hrvatski klub belgijskih ovčara i skraćeni naziv HKBO.
Klub ima još jedan pečat koji se koristi za ovjeru rezultata na natjecanjima. Pečat je pravokutnog oblika s elementima povjesnog hrvatskog grba, promjera 2,5 x 1 cm.
U sredini pečata ucrtane su četiri glave belgijskih ovčara, od kojih svaka predstavlja jednu pasminu belgijskih ovčara. U sredini, uz donji vanjski rub ispisan je skraćeni naziv Kluba HKBO.
                                                                                

Članak 6

Klub ima zastavu.
Zastava Kluba je žuta. U sredini zastave je znak Kluba.


Članak 7

Klub zastupa Predsjednik Kluba. Predsjedništvo može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

Članak 8

Klub je član Hrvatskog kinološkog saveza ( u daljnjem tekstu HKS-a). Klub ostvaruje svoja prava i obveze koje proizlaze iz Zakona, Statuta HKS-a i općih akata HKS-a.


Članak 9


Klub je član Svjetskog saveza belgijskih ovčara (Federation Mondiale du Berger Berge ASBL ili u daljnjem tekstu F.M.B.B. ASBL) i ostvaruje svoja prava i obveze koje proizlaze iz Statuta i pravilnika F.M.B.B. ASBL.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

 

Članak 10

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređivanja pasmine belgijskih ovčara u Republici Hrvatskoj kroz uzgoj, odgoj, školovanje, izlaganje na izložbama, sudjelovanje na natjecanjima u radu školovanih pasa, agilitiyu, obedienceu, mondioringu i drugim natjecanjima predviđenim za belgijske ovčare.


Članak 11

Djelatnosti Kluba jesu:
     -     planiranje kvalitetnog razvitka pasmine belgijskih ovčara u Republici Hrvatskoj,
okupljanje uzgajača, vlasnika i ljubitelja čistokrvnih belgijskih ovčara te ljubitelja školovanih pasa,
poticanje članova na kvalitetan uzgoj belgijskih ovčara,
poticanje članova na obogaćivanje spoznaja o uzgoju, odgoju i školovanju pasa,
poučavanje i poticanje članova na stručno napredovanje,
poticanje članova na odgoj i školovanje belgijskih ovčara,
poticanje članova na sudjelovanje na izložbama, natjecanjima u radu školovanih pasa, agilitiyu, obedienceu, mondioringu i drugim natjecanjima predviđenim za belgijske ovčare,
poučavanje i treniranje članova Kluba i njihovih pasa,
priređivanje smotri, revija, izložbi, uzgojnih pregleda, ispita, utakmica u radu školovanih pasa, agilitiyu, obedienceu, mondioringu i drugim ispitima i natjecanjima predviđenim za belgijske ovčare,
organiziranje natjecanja i drugih priredbi dodjeljenih od F.M.B.B. ASBL,
propagiranje kinologije putem stručnih predavanja i seminara,
sudjelovanje na Skupštini HKS-a putem delegata,
sudjelovanje na Skupštini F.M.B.B. ASBL putem delegata,
sudjelovanje na sastancima F.M.B.B. ASBL putem delegata,
praćenje belgijskih ovčara na uzgojnim pregledima od strane naših stručnjaka,
suradnja i pomoć srodnim organizacijama na teritoriju Republike Hrvatske,
provođenje politike, odluka, stavova i zaključaka HKS-a usmjerenih na unapređenje kinologije,
sudjelovanje u kreiranju zadataka i ciljeva HKS-a.
sudjelovanje u kreiranju zadataka i ciljeva F.M.B.B. ASBL.


Članak 12

Klub se može udružiti u srodne saveze ili zajednice udruga u zemlji i inozemstvu kada je to na korist unapređenja kinologije.
Klub se može udružiti i u druge asocijacije ili udruženja iz područja drugih djelatnosti kada je to na korist razvitka kinologije.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.


Članak 13

Klub ostvaruje svoje zadatke u skladu s planom rada koji se donosi godišnje.


Članak 14

Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom te:
pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događanjima pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
putem sredstava javnog priopćavanja.
III. ČLANSTVO U KLUBU – PRAVA I OBVEZE


Članak 15

Članom Kluba može postati svaka fizička osoba koja prihvaća sve obveze koje proizlaze iz Statuta, odluka Skupštine i Predsjedništva Kluba te pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.


Članak 16

Članstvo može biti:
redovno,
podupirajuće i
počasno.


Članak 17

Redovnim članom smatra se aktivni član Kluba koji redovito plaća godišnju članarinu za koju dobije člansku iskaznicu.
Podupirajućim članom se smatra svaki građanin koji svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom pridonosi ostvarivanju programskih zadaća Kluba.
Počasnim članom može postati svaka osoba zaslužna za razvoj Kluba prema odluci Skupštine, a na prijedlog Predsjedništva. Počasno članstvo može biti doživotno, oslobođeno članarine i posebnih obveza Kluba.
Redovnim i podupirajućim članom postaje se temeljem plaćanja upisnine i članarine.
Za učlanjenje u redovno ili podupirajuće članstvo potrebno je uručiti pisanu zamolbu Klubu na ime i adresu tajnika Kluba. Članstvo se potvrđuje ako unutar 30 dana ne sljedi prigovor, niti jednog člana Kluba. Kod obrazloženog prigovora Predsjedništvo odlučuje o prijemu u članstvo.

Članak 18

Upisninu plaća svaki novi član Kluba i član Kluba koji nije na temelju odluke Predsjedništva u predviđenom vremenu platio članarinu za tekuću godinu. Ako član navedene obveze nije izvršio, bez posebnog rješenje briše se iz članstva Kluba, a  kod ponovnog učlanjenja tretira se kao novi član.


Članak 19

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice te visinu upisnine, članarine i drugih obveza prema Klubu utvrđuje Predsjedništvo.


Članak 20

Članske iskaznice izdaju se na jedinstvenom obrascu na kojem se obvezatno ispisuje naziv Kluba i vrsta članstva.


Članak 21

Prava članova Kluba :
aktivno sudjelovanje u radu Kluba, iznošenje prijedloga i mišljenja,
aktivno i pasivno pravo izbora u tijela Kluba za punoljetne članove,
pravo na obavještenost o radu Kluba i planovima Kluba,
pokretanje sazivanja izvanredne Skupštine putem Predsjedništva ili Nadzornog odbora,
pravo na korištenje mogućnosti koje pruža Klub – stjecanju kinoloških znanja,
pravo na sudjelovanje na natjecanjima i priredbama u organizaciji Kluba i F.M.B.B. ASBL, ukoliko zadovoljavaju propozicije i kriterije,
pravo podnošenja molbi i žalbi.

Članak 22

Obveze članova Kluba su:
aktivno sudjelovanje u radu Kluba i izvršavanje svih obveza,
pridržavanje odredbi Statuta, općih akata Kluba te odluka i zaključaka tijela upravljanja  Klubom,
pridržavanje odredbi Statuta, općih akata i pravilnika HKS-a,
pridržavanje odredbi Statuta i pravilnika F.M.B.B. ASBL,
održavanje kvalitete pasa kroz uzgoj, izložbe, odgoj i školovanje, natjecanja u radu školovanih pasa, agilitiyu, obedienceu, mondioringu i drugim natjecanjima predviđenim za belgijske ovčare,
štititi ugled, interese Kluba i društveni mir,
ponašati se korektno, sportski prema drugim članovima Kluba,
ponašati se tolerantno, moralno i pomagati drugim članovima Kluba,
redovito plaćati članarinu,
čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.


Članak 23

Članstvo u Klubu prestaje :
istupanjem,
brisanjem,
isključivanjem,
smrću i
prestankom rada Kluba.
Član može istupiti iz Kluba svojevoljno.
Iz članstva se briše član koji nije ispunio obvezu plaćanja članarine do predviđenog roka za tekuću godinu.
Član se isključuje ako ne ispunjava obveze iz članka 22 ovog Statuta o čemu odlučuje Stegovna komisija.
Prije istupanja, brisanja ili isključivanja iz članstva Kluba član mora ispuniti sve obveze prema Klubu, koje do tada nije ispunio.

Članak 24

Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačana.
IV. TIJELA KLUBAČlanak 25

Tijela Kluba su:
Skupština,
Predsjedništvo,
Nadzorni odbor,
Stegovna komisija,
Povjerenstva, sekcije, radne skupine i referenti.
SKUPŠTINA KLUBAČlanak 26

Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja Klubom, a sačinjavaju je svi poslovno sposobni članovi Kluba, fizičke osobe, te po jedan predstavnik članova pravnih osoba kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Skupština može biti:
izborna,
redovna,
izvanredna.


Članak 27

Skupština se sastaje jednom godišnje i to najkasnije do 1. ožujka.
Izborna Skupština saziva se svake četiri godine, a izvanredna po potrebi. Sjednice Skupštine su javne. Javnost rada osigurava se na način da su na  Skupštini nazočni članovi Kluba, pozvani gosti i akreditirani novinari.
Skupština može na prijedlog Predsjednika Kluba ili Nadzornog odbora odlučiti da se pojedina pitanja prenesu u nadležnost Predsjedništva za određeno razdoblje.


Članak 28

Zadaci Skupštine Kluba su:
donosi, mijenja i dopunjuje Statut Kluba kao i opće akte Kluba,
utvrđuje smjernice rada Kluba u svim pitanjima što se odnose na djelatnost, ciljeve i zadatke Kluba,
donosi godišnji plan i program rada Kuba i planove razvoja za cijelo područje Kluba,
raspravlja i odlučuje o inicijativama i prijedlozima članova Kluba,
odlučuje o udruživanju s kinološkim udrugama, srodnim savezima ili zajednicama udruga, i drugim asocijacijama ili udruženjima iz područja drugih djelatnosti u zemlji i inozemstvu,
donosi odluke o upravljanju imovinom Kluba,
donosi odluku o prestanku rada Kluba,
razmatra i usvaja izvješća Predsjedništva, Nazornog odbora, Stegovne komisje, blagajnika, voditelja uzgoja, izbornika za natjecanja u organizaciji F.M.B.B.-a ASML i glavnog voditelja školovanja,
donosi godišnji financijski plan i usvaja završni račun za proteklu godinu,
bira i opoziva članove Nadzornog odbora i Stegovne komisije,
javnim glasovanjem bira mandatara za sastav Predsjedništva Kluba između jednog ili više kandidata koji su predloženi od strane članova Kluba; kandidati za mandatara obvezni su prije glasovanja iznijeti svoje programe; izabranim se smatra kandidat koji dobije najviše glasova,
izabrani mandatar predlaže Skupštini članove Predsjedništva Kluba, koje bira Skupština,
odlučuje o razrješnici Predsjedništva,
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Kluba,
imenuje počasne članove,
dodjeljuje priznanja zaslužnim članovima Kluba i utvrđuje prijedlog za odlikovanja članovima Kluba, koja dodjeljuje HKS.
Skupština je nadležna razmatrati i druga pitanja bitna za ostvarivanje ciljeva i zadataka Kluba, odnosno donositi smjernice za njihovo rješavanje.


Članak 29

Izabrani mandatar za sastav Predsjedništva Kluba ujedno je i Predsjednik Kluba.


Članak 30

Sjednicu Skupštine Kluba saziva Predsjednik Kluba pismenim putem.
U slučaju potrebe Predsjedništvo Kluba može sazvati Izvanrednu skupštinu.


Članak 31

Izvanrednu Skupštinu saziva Predsjedništvo, na svoju inicijativu ili ako to zatraži najmanje jedna trećina članova Kluba ili Nadzorni odbor. Ukoliko Predsjedništvo ne sazove iniciranu sjednicu Izvanredne skupštine u roku od 30 dana sazvat će je Nazorni odbor. Prijedlog dnevnog reda i materijala uz dnevni red podnosi inicijator sazivanja izvanredne sjednice.


Članak 32

Pisani poziv za Skupštinu dostavlja se svim članovima Kluba najkasnije 8 dana prije održavanja Skupštine.
Poziv mora sadržavati vrijeme i mjesto održavanja Skupštine i prijedlog dnevnog reda. Predsjedništvo je dužno omogućiti svakom članu Kluba da se prije održavanja Skupštine upozna sa svim materijalima koji se odnose na pitanja koja će biti na dnevnom redu.


Članak 33

Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba, a na njegov prijedlog biraju se još dva člana Radnog predsjedništva iz redova prisutnih članova Kluba. U slučaju odsutnosti Predsjednika Kluba Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom i dva člana koja će pomagati u vođenju sjednice.


Članak 34

Skupština Kluba može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine.
Ako je prisutan manji broj članova Skupštine, Skupština Kluba se odgađa za jedan sat. Nakon tog roka Skupština se ponovo otvara na istom mjestu i može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici prisutna najmanje ¼ članova Skupštine.


Članak 35

Dnevni red po kojem radi Skupština Kluba utvrđuje sama Skupština na prijedlog Predsjednika Kluba.
Skupština može odlučiti da se predloženi dnevni red izmjeni.


Članak 36

Skupština donosi punovažne odluke većinom glasova prisutnih članova.


Članak 37

O radu Skupštine i donijetim odlukama vodi se zapisnik.
Zapisnik mora biti ovjeren.
Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika bira Skupština Kluba iz redova prisutnih članova.


PREDSJEDNIŠTVO KLUBAČlanak 38

Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo Kluba.
Predsjedništvo obavlja poslove i zadatke Kluba u razdoblju između dva zasjedanja Skupštine i osigurava izvršavanje odluka Skupštine.
Predsjedništvo donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Kluba.
Zaključci Predsjedništva obvezni su za sve članove Kluba.
Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Predsjedniku Kluba, a preko njega Skupštini Kluba.


Članak 39

Članovi Predsjedništva biraju se iz redova članova Kluba.
Predsjedništvo ima pet članova.
Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.


Članak 40

Zajednička sjednica novo izabranog i starog Predsjedništva radi primopredaje dužnosti mora se održati u roku od 15 dana.
O primopredaji dužnosti vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi novog i starog Predsjedništva.
Odgovornost članova Predsjedništva za rukovođenje poslovima i imovinom Kluba prestaje dobivenom razrješnicom od strane Skupštine Kluba i izvršenom primopredajom.Članak 41

Skupština može Predsjedništvo ili pojedine njegove članove opozvati i prije isteka vremena na koje su izabrani te na njihova mjesta izabrati nove članove.
Mandat novo izabranih članova Predsjedništva traje do isteka mandata ostalih članova Predsjedništva.


 Članak 42

Predsjedništvo:
bira i imenuje tajnika Kluba,
bira i imenuje blagajnika Kluba, koji ne mora biti član Predsjedništva,
izvršava i provodi u život odluke i zaključke Skupštine Kluba,
priprema Skupštinu Kluba i prima predložene kandidature za mandatare,
utvrđuje prijedloge Statuta i općih akata što ih donosi Skupština Kluba,
donosi prijedloge za njihovu izmjenu i dopunu,
podnosi Skupštini izvještaje o svom radu i radu Kluba u cjelini, o materijalno financijskom poslovanju i korištenju sredstava Kluba između dvije Skupštine,
utvrđuje za Skupštinu prijedlog plana i programa rada Kluba,
utvrđuje visinu članarine, upisnine i predlaže godišnji financijski plan Kluba,
predlaže Skupštini članove Kluba za dodjelu priznanja i prijedloge za dodjelu odlikovanja koja dodjeljuje HKS,
predlaže Skupštini na usvajanje završni račun za proteklu godinu,
upravlja imovinom Kluba i brine o pravilnom korištenju sredstava,
surađuje s tijelima vlasti i veterinarskom stanicom,
predlaže počasne članove Skupštini,
odlučuje o prijemu u članstvo sukladno članku 17 stavku 5 Statuta,
organizira, pruža pomoć i odlučuje o kinološkim manifestacijama,
bira sva povjerenstva, sekcije, radne skupine i referente,
imenuje voditelje povjerenstava, sekcija, radnih skupina i referente, kao i sve ostale njihove članove,
koordinira rad povjerenstva, sekcija, radnih skupina i referenata,
odlučuje koje će zadaće i prava prenijeti na povjerenstva, sekcije, radne skupine i referente,
donosi opće akte kojima se uređuje rad povjerenstava, sekcija, radnih skupina i referenata,
organizira sve kinološke akcije i priredbe u Klubu direktno ili putem povjerenstava i sekcija koje u tu svrhu imenuje,
donosi i sve ostale pravilnike, propozicije i kriterije za koje se ukaže potreba,
imenuje voditelja uzgoja,
imenuje izbornika za natjecanja u organizaciji F.M.B.B. ASML,
potvrđuje na prijedlog izbornika propozicije i kriterije za natjecanja u organizaciji F.M.B.B. ASBL,
imenuje glavnog voditelja školovanja,
potvrđuje na prijedlog glavnog voditelja školovanja Klubske pravilnike, propozicije i kriterije vezane uz školovanje i natjecanja pasa, i ustroj radne kinologije Kluba,
bira i opoziva delegata za Skupštinu HKS-a,
bira i opoziva delegata za Skupštinu, sastanke i druga tijela F.M.B.B. ASML,
obavlja i druge poslove i zadatke koji su stavljeni u djelokrug rada ovim Statutom i drugim općim aktima Kluba ili koje mu povjeri Skupština Kluba.


Članak 43

Predsjedništvo radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik Kluba, a u slučaju njegove sprječenosti osoba koju imenuje Predsjednik.
Predsjednik je dužan obavjestiti sve članove Predsjedništva o održavanju sjednice i prijedlogu dnevnog reda. Poziv za sjednicu mora se dostaviti  najmanje 8 dana prije održavanja sjednice. U izuzetno hitnim slučajevima sjednica Predsjedništva može se sazvati usmeno ili telefonom.


Članak 44

Sjednice Predsjedništva mogu biti otvorene ili zatvorene o čemu odlučuje Predsjedništvo Kluba.
Dnevni red sjednice utvrđuje Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika Kluba. Pravo predlaganja da se određeno pitanje stavi na dnevni red ima svaki član Predsjedništva.


Članak 45

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjedništvo može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje više od jedne polovine članova Predsjedništva.
Predsjedništvo donosi odluku većinom glasova prisutnih članova.
Glasovanje na sjednicama Predsjedništva u pravilu je javno, osim ako Predsjedništvo odluči dragačije.
PREDSJEDNIK KLUBAČlanak 46

Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od četiri godine.
Ista osoba može biti ponovo izabrana za Predsjednika.
Predsjednik Kluba ujedno je po funkciji Predsjednik Predsjedništva.
Predsjednik Kluba rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva.
Predsjednik Kluba brine da rad Kluba bude u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Kluba.


Članak 47

Predsjednik Kluba zastupa Klub.
Predsjednik Kluba je materijalno financijski naredbodavac i odgovoran je za materijalno financijsko poslovanje Kluba.
Predsjednik Kluba svojim potpisom daje pravosnažnost svim pravnim i ostalim dokumentima Kluba.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Kluba on određuje osobu koja će ga zamijeniti u svim poslovima.


Članak 48

Predsjednik Kluba je po svojoj funkciji predstavnik Kluba u HKS-u.
Predsjednik Kluba je za svoj rad odgovoran Skupštini Kluba.
Članovi Predsjedništva za svoj rad odgovorni su Predsjedniku, a preko njega Skupštini Kluba.
TAJNIK KLUBAČlanak 49

Tajnika bira i imenuje Predsjedništvo Kluba na mandat od četiri godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u Klubu.
Tajnik Kluba odgovoran je za:
zaprimanje zamolbi za članstvo u Klubu,
točno vođenje Registra članova
točno vođenje evidencije o prijavi legla,
točnu dostavu popisa članova Kluba HKS-u,
čuvanje klubske dokumentacije i uredno arhiviranje,
pripremanje materijala za sjednice Predsjedništva,
nazočnost sjednicama Predsjedništva,
vođenje evidencije o nazočnim članovima na sjednicama Predsjedništva i vođenje zapisnika,
vođenje brige da se materijali sa sjednica Predsjedništva dostavljaju članovima Kluba i na druga potrebna tijela.

BLAGAJNIK KLUBAČlanak 50

Blagajnik Kluba vodi materijalno financijsko poslovanje Kluba prema zakonskim odredbama. Mandat blagajnika je četiri godine.
Blagajnik ne mora biti član Predsjedništva.Članak 51

Blagajnik Kluba dužan je:
na vrijeme podmirivati sve financijske obveze,
u zakonskom roku plaćati račune ispostavljene Klubu,
blagajnik Kluba na Skupštini podnosi izvještaje o materijalno financijskom poslovanju Kluba, koji je prethodno dužan predočiti Nadzornom odboru na usvajanje.


Članak 52

Blagajnik Kluba za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu i dužan je s njim usko surađivati.


Članak 53

Između dva saziva Skupštine materijalno financijsko stanje Kluba smatra se poslovnom tajnom.
NADZORNI ODBORČlanak 54

Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.
O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Kluba u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Kluba.


Članak 55

Nadzorni odbor dužan je u skladu sa Zakonom vršiti pregled materijalno financijskog poslovanja Kluba i o tome podnijeti izvješće Skupštini Kluba.


Članak 56

Nadzorni odbor ima tri člana i jednog zamjenika.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Predsjednika i članove te zamjenika članova Nadzornog odbora bira Skupština iz redova članova Kluba.
Izabrani članovi Predsjedništva ne mogu biti birani kao članovi Nadzornog odbora.


Članak 57

Nadzorni odbor radi i donosi zaključke na sjedicama.
Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice Nadzornog odbora i rukovodi njihovim radom.


Članak 58

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi punovažne odluke većinom glasova svojih članova.


Članak 59

O sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik. Svaki član Nazornog odbora ima pravo zahtjevati da se u zapisnik sjednice unese njegovo izdvojeno mišljenje. Zapisnik sjednice potpisuje predsjednik Nadzornog odbora i svi prisutni članovi Nadzornog odbora.
STEGOVNA KOMISIJAČlanak 60

Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih obveza utvrđenih Statutom ili drugim aktima.
Stegovnu komisiju čine tri člana i jedan zamjenik.
Predsjednika i članove Stegovne komisije kao i njihovog zamjenika bira Skupština iz redova članova Kluba na mandat od četiri godine.
Stegovni postupak provodi Stegovna komisija.


Članak 61

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjedništvo ili Nadzorni odbor.
U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
- opomena,
- isključenje iz Kluba.
Odluke se donose većinom glasova Stegovne komisije.


Članak 62

Protiv odluke Stegovne komisije može se u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini preko Predsjedništva Kluba. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
POVJERENSTVA, SEKCIJE, RADNE SKUPINE I REFERENTIČlanak 63

Za izvršavanje različitih i posebnih zadataka Predsjedništvo može imenovati stalna i povremena povjerenstva, sekcije, radne skupine i referente.
Rad povjerenstava, sekcija, radnih skupina i referenata uređuje se posebnim općim aktima koje donosi Predsjedništvo.
Povjerenstva, sekcije, radne skupine i referenti odgovorni su za svoj rad Predsjedništvu.
Predsjedništvo imenuje voditelje povjerenstava, sekcija, radnih skupina i referente, kao i sve ostale njihove članove.
VODITELJ UZGOJAČlanak 64

Predsjedništvo imenuje voditelja uzgoja iz redova članova Kluba na mandat od 4 godine.
Voditelj uzgoja bira se iz redova kinoloških sudaca, pripravnika za kinološke suce, stručnih kinoloških osoba te istaknutih uzgajivača.


Članak 65

Voditelj uzgoja vodi uzgoj sukladno Pravilniku o uzgoju HKS-a.
Voditelj uzgoja za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu.


Članak 66
Voditelj uzgoja može biti ponovo imenovan.
IZBORNIK ZA NATJECANJA U ORGANIZACIJI FMBB-aČlanak 67

Predsjedništvo imenuje izbornika za natjecanja koja priređuje F.M.B.B. ASBL (u daljnjem tekstu izbornika) iz redova članova Kluba na mandat od 4 godine.
Izbornik se bira iz redova najboljih stručnjaka za školovanje, koji su članovi Kluba najmanje 5 godina uzastopno i koji su ostvarili zapažene rezultate u školovanju pasa, na svjetskim prvenstvima ili na međunarodnim utakmicama i prvenstvima Hrvatske. Prednost kod odabira imaju članovi Kluba koji su kinološki suci za školovanje i koji su bili na najmanje 2 svjetska prvenstva na kojima su ostvarili plasmane sa svojim psima.


Članak 68

Izbornik predlaže Predsjedništvu propozicije i kriterije za izbor natjecatelja za natjecanja u organizaciji F.M.B.B.-a ASBL.


Članak 69

Izbornik vrši izbor na temelju propozicija i kriterija koje je potvrdilo Predsjedništvo.


Članak 70

Izbornik je za svoj rad odgovoran Predsjedništvu.


Članak 71

Izbornik može biti ponovo imenovan.
GLAVNI VODITELJ ŠKOLOVANJAČlanak 72

    Predsjedništvo imenuje glavnog voditelja školovanja na mandat od 4 godine.
Kandidat za glavnog voditelja školovanja treba biti član Kluba najmanje 5 godina uzastopno.
Glavni voditelj školovanja  je vodeća stručna osoba za školovanje u Klubu. Glavni voditelj školovanja bira se iz redova članova Kluba s najviše znanja i iskustva u školovanju pasa. Prednost ima član dokazan  u radu preko rezultata koje je postigao na natjecanjima s vlastitim psom i kao trener ekipe ili preko rezultata koje je postigao na natjecanjima s vlastitim psom i kao voditelj tečaja.


Članak 73

Glavni voditelj školovanja predlaže Predsjedništvu klupske pravilnike, propozicije i kriterije vezane za školovanje pasa, natjecanja i ustroj radne kinologije Kluba.


Članak 74

Glavni voditelj školovanja imenuje trenere u Klubu, za natjecanja.


Članak 75

Glavni voditelj školovanja za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu.


Članak 76

Glavni voditelj školovanja može biti ponovo imenovan.

V. IMOVINA KLUBA I NAČIN STJECANJA IMOVINEČlanak 77

Imovinu Kluba čine:
novčana sredstva,
pokretne stvari,
nekretnine, te
prava i obveze Kluba.


Članak 78

Izvori sredstava Kluba su:
upisnine i članarine,
prihodi od djelatnosti utvrđenih Statutom,
prihodi od spozorstva,
dotacije iz proračuna i dobrovoljni prilozi i darovi,
drugi izvori u skladu sa Zakonom.


Članak 79

Radi osiguranja sredstava za rad Kluba, osiguravanja zadataka i određenih prava, članovi Kluba plaćaju godišnju članarinu i druge doprinose u Klubu.
Visinu članarine i drugih obveza prema Klubu utvrđuje Predsjedništvo.


Članak 80

Skupština Kluba na prijedlog Predsjedništva donosi materijalno financijski plan za svaku kalendarsku godinu, kojim se  osiguravaju sredstva za izvršavanje zadataka Kluba u skladu s odredbama ovog Statuta i prihvaćenog plana rada.
Po isteku kalendarske godine Skupština Kluba donosi završni račun u skladu sa Zakonom.


Članak 81

Izvješće o materijalno financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
VI. STATUT, OPĆI AKTI I NJIHOVE IZMJENE I DOPUNEČlanak 82

Statut Kluba donosi Skupština Kluba na prijedlog Predsjedništva.


Članak 83

Izmjene i dopune Statuta i općih akata vrše se na prijedlog Predsjedništva, načinom na koji se donosi Statut i drugi opći akti.
VII. PRESTANAK RADA KLUBAČlanak 84

Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim Zakonom. U slučaju prestanka rada Kluba njegova imovina pripast će članovima Kluba.
U slučaju prestanka rada Kluba temeljem odluke Skupštine ista donosi odluku o prestanku djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 85

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.


Članak 86

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Kluba.Članak 87

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Kinološkog športskog kluba belgijskih ovčara «Zagreb» donijet na Skupštini 12.1. 1998. godine  i Izmjene i dopune Statuta Kinološkog športskog kluba belgijskih ovčara «Zagreb» donešene na Skupštini 18. 2. 2003. godine.Zagreb, 25. veljače  2005.


                         Predsjednik
 Hrvatskog kluba belgijskih ovčara:

                                   Dražen Car