Hrvatski Klub Belgijskih Ovčara

You are here:HKBO arrow Statut
Statut Hrvatskog kluba belgijskih ovčara
PDF Ispis E-mail

HRVATSKI KLUB BELGIJSKIH OVČARA

ZAGREB

 


 

STATUT

 

HRVATSKOG KLUBA BELGIJSKIH OVČARA

 

 


 

 

 

Zagreb, veljača 2015.


Na temelju članka 13. u svezi s člankom 55. stavkom. 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština Hrvatskog kluba belgijskih ovčara, održana 22. veljače 2015. godine, donijela je

 

 

STATUT

HRVATSKOG KLUBA BELGIJSKIH OVČARA

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, unutarnjem ustroju Kluba, tijelima Kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Kluba; međusobnim pravima i obvezama Kluba i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja Kluba; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba te drugim pitanjima od značaja za Klub.

 

Članak 2.

 

Naziv Kluba je Hrvatski klub belgijskih ovčara.

Skraćeni naziv Kluba je HKBO.

Naziv Kluba na engleskom jeziku je Croatian belgian shepherd club.

Skraćeni naziv Kluba na engleskom jeziku je CBSC.

Klub djeluje na području Republike Hrvatske.

Sjedište Kluba je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjedništvo Kluba.

 

Članak 3.

 

Hrvatski klub belgijskih ovčara je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Hrvatski klub belgijskih ovčara je neprofitna pravna osoba.

Hrvatski klub belgijskih ovčara je udruga za uzgoj, školovanje i sportska natjecanja belgijskih ovčara.

Hrvatski klub belgijskih ovčara na cijelom području Republike Hrvatske može osnivati ustrojstvene oblike (Sekcije), sa ili bez svojstva pravne osobnosti za svaki pojedini ustrojstveni oblik, o čemu odluku donosi Skupština Kluba.

Članak 4.

 

Klub ima zaštitni znak.

Znak Kluba je okrugao s elementima pletera i povijesnog hrvatskog grba. U sredini se nalaze ucrtane četiri glave belgijskih ovčara, od kojih svaka predstavlja jedan varijetet belgijskih ovčara. Uz vanjski rub ispisan je puni naziv Kluba: Hrvatski klub belgijskih ovčara i skraćeni naziv HKBO.

 

Članak 5.

 

Klub ima dva pečata.

Pečat Kluba koji se koristi u pravnom prometu je okrugao s elementima pletera i povijesnog hrvatskog grba, promjera 3 cm. U sredini pečata ucrtane su četiri glave belgijskih ovčara, od kojih svaka predstavlja jedan varijetet belgijskih ovčara iznad kojih je upisano mjesto sjedišta Kluba: Zagreb. Uz vanjski rub ispisan je puni naziv Kluba: Hrvatski klub belgijskih ovčara i skraćeni naziv HKBO.

Drugi pečat koristi se isključivo i samo za ovjeru rezultata na natjecanjima. Pečat je pravokutnog oblika s elementima povijesnog hrvatskog grba, promjera 2,5 x 1 cm. U sredini pečata ucrtane su četiri glave belgijskih ovčara, od kojih svaka predstavlja jedan varijetet belgijskih ovčara. U sredini, uz donji vanjski rub ispisan je skraćeni naziv Kluba HKBO.

 

Članak 6.

 

Klub ima zastavu.

Zastava Kluba je žuta. U sredini zastave je znak Kluba.

 

Članak 7.

 

Klub zastupa Predsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

 

Članak 8.

 

Klub je član Hrvatskog kinološkog saveza (u daljnjem tekstu HKS-a). Klub ostvaruje svoja prava i obveze koje proizlaze iz Zakona, Statuta HKS-a i općih akata HKS-a.

 

Članak 9.

 

Klub je član Svjetskog saveza belgijskih ovčara (Federation Mondiale du Berger Berge ASBL, u daljnjem tekstu F.M.B.B. ASBL) i ostvaruje svoja prava i obveze koje proizlaze iz Statuta i pravilnika F.M.B.B. ASBL.

 

 

 

 

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI KLUBA

 

 

Članak 10.

 

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređivanja pasmine belgijskih ovčara u Republici Hrvatskoj kroz uzgoj, odgoj, školovanje, izlaganje na izložbama, sudjelovanje na natjecanjima u radu školovanih pasa, agilitiyju, obedienceu, mondioringu i drugim natjecanjima predviđenim za belgijske ovčare.

Klub sukladno ciljevima djeluje na području kinologije odnosno zaštita okoliša i prirode.

 

Članak 11.

 

Djelatnosti Kluba jesu:

 

-       planiranje kvalitetnog razvitka pasmine belgijskih ovčara u Republici Hrvatskoj,

-       okupljanje uzgajača, vlasnika i ljubitelja čistokrvnih belgijskih ovčara te ljubitelja školovanih pasa,

-       poticanje članova na kvalitetan uzgoj belgijskih ovčara,

-       poticanje članova na obogaćivanje spoznaja o uzgoju, odgoju i školovanju pasa,

-       poučavanje i poticanje članova na stručno napredovanje,

-       poticanje članova na odgoj i školovanje belgijskih ovčara,

-       poticanje članova na sudjelovanje na izložbama, natjecanjima u radu školovanih pasa, agilitiyju, obedienceu, mondioringu i drugim natjecanjima predviđenim za belgijske ovčare,

-       poučavanje i treniranje članova Kluba i njihovih pasa,

-       priređivanje smotri, revija, izložbi, uzgojnih pregleda, ispita, utakmica u radu školovanih pasa, agilitiyju, obedienceu, mondioringu i drugim ispitima i natjecanjima predviđenim za belgijske ovčare,

-       organiziranje natjecanja i drugih priredbi dodijeljenih od F.M.B.B. ASBL,

-       propagiranje kinologije putem stručnih predavanja i seminara,

-       sudjelovanje na Skupštini HKS-a putem delegata,

-       sudjelovanje na Skupštini F.M.B.B. ASBL putem delegata,

-       sudjelovanje na sastancima F.M.B.B. ASBL putem delegata,

-       praćenje belgijskih ovčara na uzgojnim pregledima od strane naših stručnjaka,

-       suradnja i pomoć srodnim organizacijama na teritoriju Republike Hrvatske,

-       provođenje politike, odluka, stavova i zaključaka HKS-a usmjerenih na unapređenje kinologije,

-       sudjelovanje u kreiranju zadataka i ciljeva HKS-a,

-       sudjelovanje u kreiranju zadataka i ciljeva F.M.B.B. ASBL,

 

 

 

 

 

Članak 12.

 

Djelovanje Kluba je javno. Javnost djelovanja Kluba ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 

-       pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan  način,

-       putem medija.

 

 

III. ČLANSTVO U KLUBU

 

 

Članak 13.

 

(1)   Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba, koja prihvaća sve obveze koje proizlaze iz Statuta, odluka Skupštine i Predsjedništva Kluba.

(2)   Za učlanjenje u Klub osobe mlađe od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik i potpisuje obrazac Zamolba za primanje u članstvo, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, uz njezin potpis na obrascu Zamolba za primanje u članstvo, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

(3)   Za učlanjenje u Klub punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz njezin potpis i potpis zakonskog zastupnika na obrascu Zamolba za primanje u članstvo, zakonski zastupnik ili skrbnik mora dati i pisanu suglasnost.

(4)   Pravnu osobu u radu Kluba zastupa jedan predstavnik članova pravne osobe koju pisanim putem imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Svaka pravna osoba ima pravo na jedan glas u Skupštini.

 

Članak 14.

 

Članstvo može biti:

 

-       redovno,

-       podupirajuće i

-       počasno.

 

Članak 15.

 

(1) Redovnim članom smatra se član Kluba koji redovito plaća godišnju članarinu za koju dobije člansku iskaznicu i koji sudjeluje u aktivnostima i poslovima Kluba.

(2) Podupirajućim članom smatra se svaki član Kluba koji redovito plaća godišnju članarinu za koju dobije člansku iskaznicu i koji svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom pridonosi ostvarivanju programskih zadaća Kluba.

(3) Počasnim članom može postati svaka osoba zaslužna za razvoj Kluba prema odluci Skupštine, a na prijedlog Predsjedništva Kluba. Odluku o vremenskom trajanju počasnog članstva donosi Skupština Kluba. Počasno članstvo može biti doživotno, oslobođeno članarine i posebnih obveza Kluba. Počasni član dobiva člansku iskaznicu.

(4) Kod isteka počasnog članstva u Klubu može se nastaviti s redovnim ili podupirajućim članstvom, ukoliko se plati članarina za postojećeg člana do roka koji je odredilo Predsjedništvo i uz obvezu da se pošalje popunjeni i potpisani Obrazac za članove kluba na ime i adresu tajnika Kuba.

(5) Za učlanjenje u redovno ili podupirajuće članstvo u Klubu potrebno je poslati popunjeni i potpisani obrazac Zamolba za primanje u članstvo na ime i adresu tajnika Kluba. Svi članovi Kluba imaju pravo uvida u učlanjenje novih članova, što će im biti omogućeno na način kako to odredi Predsjedništvo Kluba. Pisani prigovor članovi Kluba trebaju dostaviti u roku od 30 dana od dana kada im je omogućen uvid u učlanjenje novog kandidata za članstvo u Klubu. Ako unutar 30 dana ne slijedi pisani prigovor niti jednog člana Kluba, na adresu kandidata šalje se dopis i uplatnica za plaćanje članarine za novog člana. Kod obrazloženog pisanog prigovora Predsjedništvo Kluba odlučuje o prijemu u članstvo. Ukoliko Predsjedništvo prihvati prigovor kandidat će o tome biti obaviješten pisanim putem. Ukoliko Predsjedništvo ne prihvati prigovor, na adresu kandidata šalje se dopis i uplatnica za plaćanje članarine za novog člana.

 

Članak 16.

 

(1)   Predsjedništvo odlučuje o izgledu, sadržaju i načinu dostupnosti obrasca Zamolba za primanje u članstvo te o sadržaju popratnog teksta vezanog za učlanjenje u Klub.

(2)   Predsjedništvo odlučuje o sadržaju objave ili dostave podataka o novom kandidatu za članstvo u Klubu i načinu na koji će članovima osigurati uvid u učlanjenje novih kandidata, kao i o načinu na koji će se članovima omogućiti da dostave obrazloženi  prigovor.

(3)   Predsjedništvo odlučuje o izgledu, sadržaju i načinu dostupnosti Obrasca za članove kluba.

(4)   Obrazac za članove kluba treba popuniti i potpisati te poslati na ime i adresu tajnika Kluba osoba koja je imenovana od Skupštine za počasnog člana i član kod kojeg je došlo do promjene kategorije članstva ili nekog podatka koji je Klub obvezan voditi u Registru članova sukladno članku 17. stavku 3. Statuta.

 

Članak 17.

 

(1)   Redovnim i podupirajućim članom postaje se temeljem plaćanja članarine za novog člana i upisom u Registar članova koji vodi tajnik Kluba.

(2)   Počasnim članom postaje se odlukom Skupštine i upisom u Registar članova koji vodi tajnik Kluba.

(3)   Registar članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, adresi, datumu rođenja, broju telefona/mobitela, kategoriji članstva, datumu pristupanja Klubu, datumu prestanka članstva u Klubu te broju članske iskaznice.

(4)   Danom upisa u Registar članova stječu se prava, obveze i odgovornosti člana.

(5)   Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 18.

 

(1)   Visinu članarine za postojeće i nove članove određuje Predsjedništvo Kluba.

(2)   Postojeći član Kluba je svaki redovni, podupirajući i počasni član Kluba koji je upisan u Registar članova.

(3)   Novi član Kluba je osoba koje se učlanjuje u Klub sukladno proceduri propisanoj člankom 15. stavkom 5. Statuta.

(4)   Za osobu koja nije platila članarinu Kluba do roka koji je odredilo Predsjedništvo, ukoliko želi postati članom Kluba, primjenjuje se članak 15. stavak 5. Statuta.

 

Članak 19.

 

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo Kluba.

 

Članak 20.

 

(1)   Prava članova Kluba:

 

1.    aktivno sudjelovanje u radu Kluba, iznošenje prijedloga i mišljenja,

2.    bavljenje aktivnostima Kluba,

3.    sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba,

4.    pravo na obaviještenost o radu Kluba i planovima Kluba,

5.    pravo na korištenje mogućnosti koje pruža Klub,

6.    pravo sudjelovanja na natjecanjima i priredbama u organizaciji Kluba i F.M.B.B. ASBL, ukoliko zadovoljavaju propozicije i kriterije,

7.    pravo podnošenja molbi i žalbi,

8.    podnošenje pisanog obrazloženog prijedloga za uvrštavanje točke dnevnog reda za sjednicu Predsjedništva ako to zatraži 10 članova Kluba s upisanim OIB-ima uz popise.

 

Članak 21.

 

(1)   Obveze i odgovornosti članova Kluba su:

 

1.    aktivno sudjelovanje u radu Kluba i izvršavanje svih obveza,

2.    pridržavanje odredbi Statuta, općih akata Kluba te odluka i zaključaka tijela upravljanja Klubom,

3.    pridržavanje odredbi Statuta, općih akata i pravilnika HKS-a,

4.    pridržavanje odredbi Statuta i pravilnika F.M.B.B. ASBL,

5.    održavanje kvalitete pasa kroz uzgoj, izložbe, odgoj i školovanje, natjecanja u radu školovanih pasa, agilitiyju, obedienceu, mondioringu i drugim natjecanjima predviđenim za belgijske ovčare,

6.    zaštita ugleda, interesa Kluba i društvenog mira,

7.    korektno i sportsko ponašanje prema drugim članovima Kluba,

8.    tolerantno i moralno ponašanje i pomaganje drugim članovima Kluba,

9.    redovito plaćanje članarine,

10.  čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.

 

Članak 22.

 

(1)   Članstvo u Klubu prestaje:

 

1.    dragovoljnim istupanjem,

2.    neplaćanjem članarine do roka koji je odredilo Predsjedništvo Kluba,

3.    isključenjem,

4.    smrću i

5.    prestankom rada Kluba.

 

(2)   Član može istupiti iz Kluba svojevoljno.

(3)   Bez posebne odluke iz Registra članova briše se član koji nije ispunio obvezu plaćanja članarine do roka koji je odredilo Predsjedništvo Kluba.

(4)   Član se isključuje ako ne ispunjava obveze iz članka 21. ovog Statuta, ako prekrši odredbe Statuta Kluba, ako ugrozi interese Kluba ili prouzroči ozbiljnu štetu Klubu ili njegovom članstvu.

(5)   Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Stegovna komisija.

(6)   Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.

(7)   Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.

(8)   Član koji dragovoljno istupa iz Kluba, koji ne plati članarinu do roka koje je odredilo Predsjedništvo i koji je isključen iz članstva Kluba mora ispuniti sve obveze prema Klubu, koje do tada nije ispunio.

 

Članak 23.

 

Klub se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

 

Članak 24.

 

Spor/sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Kluba u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova Kluba. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe važećeg Zakona o mirenju donesenog u Republici Hrvatskoj.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Klubom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Klubu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, Klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

 

 

V. TIJELA KLUBA

 

 

Članak 25.

 

Tijela Kluba su:

 

-       Skupština,

-       Predsjedništvo,

-       Predsjednik,

-       Stegovna komisija,

 

 

SKUPŠTINA KLUBA

 

 

Članak 26.

 

(1)   Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja Klubom, a sačinjavaju je svi poslovno sposobni članovi Kluba te po jedan predstavnik članova pravnih osoba kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

(2)   Punoljetne osobe, članovi Kluba, lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu Skupštine bez prava odlučivanja.

(3)   Maloljetne osobe, članovi Kluba, sudjeluju u radu Skupštine bez prava odlučivanja.

(4)   Na sjednicu Skupštine Predsjednik može pozvati i osobe kojima je Predsjedništvo dodijelio Zahvalnice i druge osobe od interesa za Klub bez prava odlučivanja.

 

Članak 27.

 

(1)   Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

(2)   Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine, a izvanredne prema potrebi.

(3)   Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu.

(4)   U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, dan i mjesto održavanja sjednice te vrijeme početka.

(5)   Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba.

(6)   U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

(7)   Predsjednik saziva sjednicu Skupštine prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj. Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto održavanja sjednice te vrijeme početka.

 

Članak 28.

 

U slučaju isteka mandata tijelima Kluba Skupštinu Kluba saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 članova Kluba koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba.

 

Članak 29.

 

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Kluba, a na njegov prijedlog biraju se još dva člana Radnog predsjedništva iz redova prisutnih članova. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom i dva člana koja će pomagati u vođenju sjednice. O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

 

Članak 30.

 

Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika bira Skupština Kluba iz redova nazočnih članova.

 

Članak 31.

 

Skupština Kluba može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine.

Ako je prisutan manji broj članova Skupštine, Skupština Kluba se odgađa za 30 minuta. Nakon tog roka Skupština se ponovo otvara na istom mjestu i može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici prisutno najmanje 1/7 članova Skupštine.

 

Članak 32.

 

Skupština donosi punovažne odluke većinom glasova prisutnih članova.

 

Članak 33.

 

Dnevni red po kojem radi Skupština Kluba utvrđuje sama Skupština na prijedlog Predsjednika Kluba.

Skupština može odlučiti da se predloženi dnevni red dopuni ili izmjeni.

 

Članak 34.

 

Skupština Kluba:

 

-       utvrđuje politiku rada Kluba,

-       usvaja Statut Kluba i njegove izmjene i dopune,

-       usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu (Predsjednika, blagajnika, Stegovne komisije, Arbitražnog vijeća, voditelja uzgoja HKBO-a, izbornika za natjecanja u organizaciji F.M.B.B.-a ASML i glavnih voditelja školovanja),

-       usvaja godišnje financijsko izvješće Predsjedništva,

-       donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba,

-       utvrđuje smjernice rada Kluba u svim pitanjima što se odnose na djelatnost, ciljeve i zadatke Kluba,

-       donosi odluke o upravljanju imovinom Kluba,

-       odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,

-       odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

-       bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje (predsjednika),

-       bira i razrješava druga tijela Kluba (Predsjednika, Predsjedništvo, Stegovnu komisiju i druga tijela),

-       bira i razrješava Arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,      ,

-       imenuje i opoziva likvidatora Kluba,

-       daje smjernice za rad Kluba,

-       odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,

-       odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Kluba,

-       donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Kluba),

-       donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika (Sekcija),

-       donosi odluke o pravnoj osobnosti ustrojstvenih oblika (Sekcija) za svaki pojedini ustrojstveni oblik,

-       raspravlja i odlučuje o inicijativama i prijedlozima članova Kluba,

-       javnim glasovanjem bira mandatara za sastav Predsjedništva Kluba između jednog ili više kandidata koji su predloženi od strane članova Kluba; kandidati za mandatara obvezni su prije glasovanja iznijeti svoje programe; izabranim se smatra kandidat koji dobije najviše glasova,

-       izabrani mandatar predlaže Skupštini članove Predsjedništva Kluba, koje bira Skupština,

-       imenuje počasne članove,

-       dodjeljuje priznanja zaslužnim članovima Kluba i utvrđuje prijedlog za odlikovanja članovima Kluba, koja dodjeljuje HKS,

-       odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba.

 

Članak 35.

 

Izabrani mandatar za sastav Predsjedništva Kluba ujedno je i Predsjednik Kluba.

 

 

PREDSJEDNIŠTVO KLUBA

 

 

Članak 36.

 

Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo Kluba.

Predsjedništvo obavlja poslove i zadatke Kluba u razdoblju između dva zasjedanja Skupštine i osigurava izvršavanje odluka Skupštine.

Predsjedništvo donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Kluba.

Zaključci i odluke Predsjedništva obvezni su za sve članove Kluba.

Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Predsjedniku Kluba, a preko njega Skupštini Kluba.

 

Članak 37.

 

Članovi Predsjedništva biraju se iz redova članova Kluba.

Predsjedništvo ima pet članova.

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.

 

Članak 38.

 

Zajednička sjednica novoizabranog i starog Predsjedništva radi primopredaje dužnosti mora se održati u roku od 15 dana.

O primopredaji dužnosti vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi novog i starog Predsjedništva.

Odgovornost članova Predsjedništva za rukovođenje poslovima i imovinom Kluba prestaje dobivenom razrješnicom od strane Skupštine Kluba i izvršenom primopredajom.

 

Članak 39.

 

Predsjedništvo ili pojedine njegove članove može opozvati Skupština Kluba i prije isteka vremena na koje su izabrani te na njihova mjesta izabrati nove članove.

Mandat novo izabranih članova Predsjedništva traje do isteka mandata ostalih članova Predsjedništva.

 

Članak 40.

 

Predsjedništvo:

 

-       bira i razrješava tajnika Kluba,

-       bira i razrješava blagajnika Kluba, koji ne mora biti član Predsjedništva,

-       izvršava i provodi u život odluke i zaključke Skupštine Kluba,

-       priprema Skupštine Kluba i propisuje način prikupljanja kandidatura za mandatare, obavještava članove o prikupljanju kandidatura i prima predložene kandidature za mandatare koje trebaju biti poslane tajniku Kluba,

-       utvrđuje prijedloge Statuta i općih akata, što ih donosi Skupština Kluba,

-       donosi prijedloge za izmjenu i dopunu Statuta Skupštini Kluba,

-       donosi prijedlog Pravilnika o radu Arbitražnog vijeća i prijedloge za njegove izmjene i dopune Skupštini Kluba,

-       podnosi  Skupštini godišnje financijsko izvješće Kluba na usvajanje,

-       predlaže Skupštini na usvajanje plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,

-       odlučuje o adresi sjedišta Kluba,

-       odlučuje o izgledu i sadržaju članskih iskaznica, diploma, zahvalnica, memoranduma, posjetnica, prijavnica, plakata i ostalih dokumenata i obrazaca Kluba,

-       odlučuje o dodijeli zahvalnica te o dodijeli diploma, pehara i medalja vezanih za održavanje Priredbi u Klubu,

-       odlučuje o visini članarine za postojeće i nove članove,

-       odlučuje o zadnjem roku plaćanja članarine,

-       rješava molbe i žalbe članova,

-       rješava podnijete obrazložene prijedloge članova sukladno članku 20. stavku 8. Statuta,

-       predlaže Skupštini članove Kluba za dodjelu priznanja i prijedloge za dodjelu odlikovanja koja dodjeljuje HKS,

-       upravlja imovinom Kluba i brine o pravilnom korištenju sredstava,

-       surađuje s tijelima vlasti i veterinarskom stanicom,

-       predlaže počasne članove Skupštini,

-       odlučuje o prijemu u članstvo Kluba sukladno članku 15. stavku 5. Statuta,

-       odlučuje o izgledu, sadržaju i načinu dostupnosti obrasca Zamolba za primanje u članstvo i popratnom tekstu sukladno članku 16. stavku 1. Statuta,

-       odlučuje o načinu dostupnosti podataka o novom kandidatu i načinu dostave obrazloženog prigovora članova Kluba sukladnu članku 16. stavku 2. Statuta,

-       odlučuje o izgledu, sadržaju i načinu dostupnosti Obrasca za članove kluba sukladno članku 16. stavku 3. Statuta,

-       predlaže Skupštini osnivanje ustrojstvenih oblika (Sekcija) te njihov broj, naziv i područje koje obuhvaćaju,

-       donosi Pravilnik o ustroju i radu Sekcija Hrvatskog kluba belgijskih ovčara,

-       bira i razrješava voditelje Sekcija i zamjenike voditelja Sekcija,

-       donosi Pravilnik o uzgoju Hrvatskog kluba belgijskih ovčara,

-       bira i razrješava voditelja uzgoja HKBO-a i voditelje uzgoja Sekcija HKBO-a,

-       donosi Pravilnik o tetoviranju pasa Hrvatskog kluba belgijskih ovčara,

-       bira i razrješava referenta za tetoviranje HKBO-a i referente za tetoviranje Sekcija HKBO-a,

-       bira i razrješava sva povjerenstva, radne skupine i referente,

-       bira i razrješava voditelje, zamjenike voditelja povjerenstava, radnih skupina i referenata, kao i sve ostale njihove članove,

-       koordinira rad Sekcija, povjerenstva, radnih skupina i referenata,

-       odlučuje koje će zadaće i prava prenijeti na Sekcije, povjerenstva, radne skupine i referente,

-       donosi opće akte kojima se uređuje rad Sekcija, povjerenstava, radnih skupina i referenata,

-       odlučuje o kinološkim manifestacijama i pruža pomoć,

-       organizira sve kinološke akcije i priredbe u Klubu direktno ili putem ustrojstvenih oblika (Sekcija) te ukoliko je potrebno povjerenstava, koje u tu svrhu imenuje,

-       donosi i sve ostale pravilnike, propozicije i kriterije za koje se ukaže potreba,

-       bira i razrješava izbornike za natjecanja u organizaciji F.M.B.B. ASML,

-       potvrđuje na prijedlog izbornika propozicije i kriterije za natjecanja u organizaciji F.M.B.B. ASBL,

-       bira i razrješava glavnog voditelja školovanja za športsku radnu kinologiju, agility i za druga područja školovanja pasa u Klubu,

-       potvrđuje na prijedlog glavnih voditelja školovanja klupske pravilnike o ustroju športske radne kinologije, agilityja i drugih područja školovanja pasa u Klubu,

-       potvrđuje na prijedlog glavnih voditelja školovanja za područje školovanja za koje su imenovani propozicije i kriterije vezane za natjecanja,

-       bira i razrješava delegata i zamjenika delegata za Skupštinu HKS-a,

-       bira i razrješava delegata i zamjenika delegata za Skupštinu, sastanke i druga tijela F.M.B.B. ASML,

-       obavlja i druge poslove i zadatke koji su stavljeni u djelokrug rada ovim Statutom i drugim općim aktima Kluba ili koje mu povjeri Skupština Kluba.

 

Članak 41.

 

Predsjedništvo radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik Kluba, a u slučaju njegove spriječenosti osoba koju imenuje Predsjednik.

Predsjednik je dužan obavijestiti sve članove Predsjedništva o održavanju sjednice i prijedlogu dnevnog reda. Poziv za sjednicu treba se dostaviti 8 dana prije održavanja sjednice. U hitnim slučajevima sjednica Predsjedništva može se sazvati usmeno ili telefonom.

Članak 42.

 

Sjednice Predsjedništva mogu biti otvorene ili zatvorene o čemu odlučuje Predsjedništvo Kluba.

Dnevni red sjednice utvrđuje Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika Kluba. Pravo predlaganja da se određeno pitanje stavi na dnevni red ima svaki član Predsjedništva.

 

Članak 43.

 

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Predsjedništvo može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje više od jedne polovine članova Predsjedništva.

Predsjedništvo donosi odluku većinom glasova prisutnih članova.

Glasovanje na sjednicama Predsjedništva u pravilu je javno, osim ako Predsjedništvo odluči drukčije.

 

 

PREDSJEDNIK KLUBA

 

 

Članak 44.

 

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Kluba.

Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od četiri godine.

Ista osoba može biti ponovo izabrana za Predsjednika.

Predsjednik Kluba ujedno je po funkciji Predsjednik Predsjedništva.

Predsjednik Kluba rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva.

Predsjednik Kluba brine da rad Kluba bude u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Kluba.

 

Članak 45.

 

Predsjednik Kluba zastupa Klub.

Predsjednik Kluba je materijalno financijski naredbodavac i odgovoran je za materijalno financijsko poslovanje Kluba.

Predsjednik Kluba svojim potpisom daje pravosnažnost svim pravnim i ostalim dokumentima Kluba.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Kluba on određuje osobu koja će ga zamijeniti u svim poslovima.

 

Predsjednik:

 

-          saziva Skupštinu Kluba,

-          vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine,

-          odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

-          predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

-          brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba,

-          upravlja imovinom Kluba,

-          podnosi izvješće o radu Kluba Skupštini Kluba,

-          brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Kluba,

-          sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba,

-          dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,

-          obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Kluba.

 

Članak 46.

 

Predsjednik Kluba je po svojoj funkciji predstavnik Kluba u HKS-u.

Predsjednik Kluba je za svoj rad odgovoran Skupštini Kluba.

Članovi Predsjedništva za svoj rad odgovorni su Predsjedniku, a preko njega Skupštini Kluba.

 

 

TAJNIK KLUBA

 

 

Članak 47.

 

Tajnika bira i imenuje Predsjedništvo Kluba na mandat od četiri godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u Klubu.

 

Tajnik Kluba odgovoran je za:

 

-       zaprimanje Zamolbi za primanje u članstvo,

-       zaprimanje Obrazaca za članove Kluba,

-       točno vođenje Registra članova,

-       točno vođenje evidencije o prijavi legala,

-       čuvanje klupske dokumentacije i uredno arhiviranje,

-       pripremanje materijala za sjednice Predsjedništva,

-       pisanje i slanje dopisa članovima i dostavu odluka i zaključka po zaduženju Predsjedništva ili Predsjednika Kluba,

-       nazočnost na sjednicama Predsjedništva,

-       vođenje evidencije o nazočnim članovima na sjednicama Predsjedništva i vođenje zapisnika,

-       vođenje brige da se materijali sa sjednica Predsjedništva dostavljaju članovima Kluba i na druga potrebna tijela.

 

 

 

 

 

 

BLAGAJNIK KLUBA

 

 

Članak 48.

 

Blagajnik Kluba vodi financijsko poslovanje Kluba prema zakonskim odredbama. Mandat blagajnika je četiri godine.

Blagajnik ne mora biti član Predsjedništva.

 

Članak 49.

 

Blagajnik Kluba dužan je:

 

-       na vrijeme podmirivati sve financijske obveze,

-       u zakonskom roku plaćati račune ispostavljene Klubu,

-       na Skupštini podnijeti izvješće o financijskom poslovanju Kluba, koje je prethodno dužan predočiti Predsjedništvu na usvajanje.

 

Članak 50.

 

Blagajnik Kluba za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu i dužan je s njim usko surađivati.

 

Članak 51.

 

Između dva saziva Skupštine materijalno financijsko stanje Kluba smatra se poslovnom tajnom.

 

 

STEGOVNA KOMISIJA

 

 

Članak 52.

 

Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih obveza utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovnu komisiju čine tri člana i jedan zamjenik.

Predsjednika i članove Stegovne komisije kao i njihovog zamjenika bira Skupština iz redova članova Kluba na mandat od četiri godine.

Stegovni postupak provodi Stegovna komisija.

 

Članak 53.

 

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka podnosi Predsjedništvo Kluba.

 

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

-       opomena,

-       isključenje iz Kluba.

 

Odluke se donose većinom glasova Stegovne komisije.

 

Članak 54.

 

Protiv odluke Stegovne komisije može se u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini preko Predsjedništva Kluba.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

 

 

POVJERENSTVA, SEKCIJE, RADNE SKUPINE I REFERENTI

 

 

Članak 55.

 

Za izvršavanje različitih i posebnih zadataka Skupština/Predsjedništvo može imenovati stalna i povremena povjerenstva, sekcije, radne skupine i referente.

Odlukom o osnivanju povjerenstava ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

Rad povjerenstava, sekcija, radnih skupina i referenata uređuje se posebnim općim aktima koje donosi Predsjedništvo.

Povjerenstva, sekcije, radne skupine i referenti odgovorni su za svoj rad Skupštini/Predsjedništvu.

Predsjedništvo imenuje voditelje i zamjenike povjerenstava, sekcija, radnih skupina i referente, kao i sve ostale njihove članove.

 

 

VODITELJ UZGOJA HKBO-a I VODITELJI UZGOJA SEKCIJA HKBO-a

 

 

Članak 56.

 

Predsjedništvo imenuje voditelja uzgoja HKBO-a iz redova članova Kluba na mandat od 4 godine.

Voditelj uzgoja HKBO-a bira se iz redova kinoloških sudaca, pripravnika za kinološke suce, stručnih kinoloških osoba ili istaknutih uzgajivača.

 

Članak 57.

 

Voditelj uzgoja HKBO-a vodi uzgoj sukladno Pravilniku o uzgoju HKS-a i Pravilniku o uzgoju Hrvatskog kluba belgijskih ovčara.

Voditelj uzgoja HKBO-a za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu.

 

 

Članak 58.

 

Voditelj uzgoja HKBO-a može biti ponovo imenovan.

 

Članak 59.

 

Voditelje uzgoja Sekcija HKBO-a imenuje Predsjedništvo na prijedlog voditelja uzgoja HKBO-a.

 

Članak 60.

 

Voditelji uzgoja Sekcija HKBO-a vode uzgoj sukladno Pravilniku o uzgoju HKS-a i Pravilniku o uzgoju Hrvatskog kluba belgijskih ovčara.

Voditelji uzgoja Sekcija HKBO-a odgovorni su za svoj rad voditelju uzgoja HKBO-a, a preko njega Predsjedništvu Kluba.

 

Članak 61.

 

Broj voditelja uzgoja Sekcija HKBO-a, način izbora, trajanje mandata, opis poslova i obveza reguliraju se Pravilnikom o uzgoju Hrvatskog kluba belgijskih ovčara koji donosi Predsjedništvo Kluba.

 

 

REFERENT ZA TETOVIRANJE HKBO-a I REFERENTI ZA TETOVIRANJE SEKCIJA HKBO-a

 

 

Članak 62.

 

Predsjedništvo imenuje referenta za tetoviranje HKBO-a iz redova članova Kluba na mandat od 4 godine.

Referent za tetoviranje HKBO-a bira se iz redova stručnih kinoloških osoba.

 

Članak 63.

 

Referent za tetoviranje HKBO-a radi sukladno Pravilniku o tetoviranju HKS-a i Pravilniku o tetoviranju pasa Hrvatskog kluba belgijskih ovčara.

Referent za tetoviranje HKBO-a za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu.

 

Članak 64.

 

Referent za tetoviranje HKBO-a može biti ponovo imenovan.

 

Članak 65.

 

Referente za tetoviranje Sekcija HKBO-a imenuje Predsjedništvo.

Članak 66.

 

Referenti za tetoviranje Sekcija HKBO-a rade sukladno Pravilniku o tetoviranju HKS-a i Pravilniku o tetoviranju pasa Hrvatskog kluba belgijskih ovčara.

Referenti za tetoviranje Sekcija HKBO-a odgovorni su za svoj rad Predsjedništvu Kluba.

 

Članak 67.

 

Broj referenata za tetoviranje Sekcija HKBO-a, način izbora, trajanje mandata, opis poslova i obveza reguliraju se Pravilnikom o tetoviranju pasa Hrvatskog kluba belgijskih ovčara koji donosi Predsjedništvo Kluba.

 

 

IZBORNICI ZA NATJECANJA U ORGANIZACIJI FMBB-a

 

 

Članak 68.

 

Predsjedništvo imenuje izbornike za natjecanja koja priređuje F.M.B.B. ASBL iz redova članova Kluba na mandat od 4 godine.

Predsjedništvo bira Izbornike iz redova članova Kluba koji su najmanje 5 godina uzastopno članovi Kluba.

 

Članak 69.

 

Izbornici predlažu Predsjedništvu propozicije i kriterije za izbor natjecatelja za natjecanja u organizaciji F.M.B.B.-a ASBL.

 

Članak 70.

 

Izbornici vrše izbor na temelju propozicija i kriterija koje je potvrdilo Predsjedništvo.

 

Članak 71.

 

Izbornici su za svoj rad odgovorni Predsjedništvu Kluba.

 

Članak 72.

 

Izbornici mogu biti ponovo imenovani.

 

 

 

 

 

 

 

GLAVNI VODITELJI ŠKOLOVANJA

 

 

Članak 73.

 

Predsjedništvo imenuje glavne voditelje školovanja za pojedina područja školovanja pasa u Klubu na mandat od 4 godine.

Kandidati za glavne voditelje školovanja trebaju biti članovi Kluba najmanje 5 godina uzastopno.

Glavni voditelji školovanja su stručne osobe za školovanje pasa u Klubu, a biraju se iz redova članova sa znanjem i iskustvom u školovanju pasa. Glavni voditelji školovanja imenuju se za područje športske radne kinologije, agilityja i za druga područja školovanja pasa u Klubu.

 

Članak 74.

 

Glavni voditelji školovanja obvezani su predložiti Predsjedništvu, svatko za područje školovanja za koje su imenovani, klupske pravilnike o ustroju športske radne kinologije, agilityja, za druga područja školovanja pasa u Klubu te propozicije i kriterije vezane uz natjecanja, za područje školovanja za koje su imenovani.

 

Članak 75.

 

Glavni voditelji školovanja za svoj rad odgovorni su Predsjedništvu Kluba.

 

Članak 76.

 

Glavni voditelji školovanja mogu biti ponovo imenovani.

 

 

VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

 

Članak 77.

 

Imovinu Kluba čine:

 

-       novčana sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,

-       novčana sredstva koja je Klub stekao obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,

-       nekretnine i pokretne stvari Kluba,

-       druga imovinska prava.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom Kluba, u skladu sa Zakonom.

 

Članak 78.

 

Godišnje financijsko Izvješće Predsjedništvo podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje.

 

 

VII. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

 

 

Članak 79.

 

Klub prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

U slučaju prestanka Kluba preostala imovina Kluba će pripasti udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične ciljeve kao i Klub. U odluci o prestanku Kluba donijet će se odluka i o imenu udruge ili ustanove ili zaklade kome će imovina Kluba pripasti. Klub nema pravo imovinu Kluba dijeliti svojim osnivačima, članovima Kluba, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

 

Članak 80.

 

Likvidatora Kluba imenuje i opoziva Skupština iz redova članova Kluba.

Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga, kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba, do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz Registra udruga.

 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 81.

 

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.

 

Članak 82.

 

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Kluba.

 

Članak 83.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatskog kluba belgijskih ovčara donesen na Skupštini 25. veljače 2005. godine.

 

 

Zagreb, 22. veljače 2015.

 

 

PREDSJEDNIK

HRVATSKOG KLUBA BELGIJSKIH OVČARA:

 

Dražen Car